KVKK Aydınlatma Metni

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) Usul Ve Esasları Uyarınca; Waternet Su Hizmetleri A.Ş. ile paylaşmış
olduğunuz kişisel verilerinizin;

 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve süresince, bu amaç ile bağlantılı,
  sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde
  güncel halini koruyarak,
 • Depolanabileceğini, kaydedilebileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden
  düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan
  kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya
  yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini,
  sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini
  bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Müşteri olarak bugüne kadarki ve-veya ilerleyen süreçlerde işlenebilecek kişisel
verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi
 • İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, ulaşmak işin yedek kişi telefon
  bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi,
 • Finansal Bilgi Kredi kartı, banka bilgileri, Findeks Notu
 • İşitsel Veri Çağrı kayıtları
 • Diğer Veri Su sistemi kullanım bilgileri

İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan
amaç ve sebeplerle işlenebilir. Şirket’in meşru menfaatlerinin sağlanması için,
özellikle;

 • Şirket’in servis verdiği ürün ve hizmetlerin gerekliliklerini sağlayabilmesi,
 • Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi, hizmet kalitesini arttırması ve ekonomik
  varlığını geliştirebilmesi,
 • Satın alma tercihleri ve gelişen hizmetlerin analizi gibi işlerin yürütümünü
  sağlayabilmek için iletişime geçilmesi,
 • İhtiyaca binaen, yeni ürün ve hizmetler çerçevesinde pazarlama faaliyetleri de
  dahil olmak üzere su arıtma hizmetindeki eksikliklerin giderilmesi ve
  gereksinimlerin karşılanması,

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
  azami süre ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

  MÜŞTERİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

  Waternet Su Hizmetleri olarak yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa
  etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, adli ve idari
  birimler, kolluk kuvvetleri, tarafınıza sunulan hizmetin ifası için anlaşma sağlanmış olan
  yurtiçi ve yurtdışı iş ortakları, hukuk servisleri vb. kişi ve kurumlar ile paylaşılabilmektir.

  KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

  KVKK 11. maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse,
  buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere
  aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

  Ayrıca, Waternet’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin
  aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız
  vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde
  verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Waternet’ten talep edebilirsiniz.
  Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve
  yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir
  otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu
  sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
  zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde
  ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
  Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti
  gerektirmesi hâlinde,

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
  Hakkında Tebliğ’de belirlenen şekilde ücret alınabilir.  Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan
konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma,
  planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
  düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal
  etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel
  amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
  düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki
  verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve
  istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
  olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi


  KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın
  giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri
  sürmeleri mümkün olmayacaktır.

   
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
  gerekli olması
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili
  kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
  denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve
  kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin
  ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması